میتوانید از وش های زیر با تیم تی وی بتا در ارتباط باشید